Ga naar hoofdinhoud

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

ONZE VISIE OP DUURZAAMHEID

MILON is een vooruitstrevende onderneming met ambities. De ambities gaan daarbij verder dan groei en financiële winst. MILON heeft nadrukkelijk het beleid om een goede en veilige werkomgeving te realiseren, continu kwaliteit te leveren en goede milieuprestaties te realiseren. “MILON realiseert duurzame groei door het meest klantgerichte adviesbureau voor bodem, bouwstoffen en milieu te zijn en zichzelf continu te verbeteren op het gebied van financiën, planning en kwaliteit”. Dat is de slogan van onze missie, visie en doelstellingen en de definitie van ons Punt op de Horizon.

Deze missie en visie heeft MILON vertaald in een beleid dat rust op 4 pijlers: People, Planet, Proces & Profit. People omdat klanten, medewerkers, toeleveranciers en andere stakeholders belangrijk zijn bij het realiseren van de doelstellingen van MILON. Planet omdat we goed willen omgaan met de omgeving waarin we leven. Proces omdat we de continuïteit willen waarborgen door continu te verbeteren en klantgericht te werken. Profit om de maatschappelijke betrokkenheid van MILON te verduidelijken.

People

De medewerkers moeten het doen. Samen kunnen de doelstellingen en uitgangspunten van MILON worden gerealiseerd. Allemaal moeten we dezelfde richting op: vooruit! Om dit te bereiken wordt betrokkenheid van de medewerkers verwacht. Het lef om zaken beter te doen en fouten te melden. Om doelstellingen te realiseren en verbeterpunten aan te dragen. Dus, proactief handelen!
MILON is een erkend leerbedrijf en heeft in haar missie gedefinieerd dat minimaal 3% van de gewerkte uren van alle medewerkers aan kennisontwikkeling moet worden besteed

Op die manier biedt MILON kansen om zich te ontplooien. Kansen op het gebied van opleidingen maar ook persoonlijke ontwikkeling en het bieden van (interne) groeimogelijkheden. Daarnaast is het belangrijk dat er prettig en collegiaal intern en extern samengewerkt wordt. Twee personen weten en kunnen meer dan één, maar alleen als je kennis en kunde deelt. MILON is ervan overtuigd dat onze toekomst ligt in een hechte samenwerking in uiteenlopende netwerken en partnerschappen.

Op het gebied van sociale participatie zet MILON haar beste beentje voor door actief mensen uit verschillende leeftijdscategorieën met een achterstand op de arbeidsmarkt een kans te bieden. MILON heeft recent met de WSD een van hun cliënten het opdoen van arbeidsritme aangeboden en hierdoor zijn terugkomst op de arbeidsmarkt mede mogelijk gemaakt.

Ook bij veiligheid en gezondheid streeft MILON hoge standaarden na. Goede bedrijfskleding, goede werkplekken, een bedrijfsbus die praktisch en veilig is ingericht zijn enkele voorbeelden daarvan. Het risico op ongevallen en incidenten is hierdoor voor zowel medewerkers, inleenkrachten, klanten en omstanders geminimaliseerd.

Planet

Wij allen moeten zuinig zijn op onze aarde en de beschikbare grondstoffen. Ook MILON draagt daaraan bij. Met name door continu het gebruik van grondstoffen en energie te monitoren en verschillende mogelijkheden om efficiënter om te gaan met energie te benutten.
Initiatieven die continu na worden gestreefd zijn het brandstofverbruik en de uitstoot van CO₂, NO2 en andere uitstoot. Middels deelname aan de CO₂-Prestatieladder niveau 3 wordt gestimuleerd om de eigen CO₂-uitstoot (en die van onze toeleveranciers) te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. MILON behaalde het CO₂-Prestatieladder niveau 3 certificaat in juli 2015. Hiermee is onze bedrijfsvoering aantoonbaar gericht op energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. Dat wil niet zeggen dat we er al zijn. Integendeel. De doelstelling die we in 2016 willen realiseren, is een reductie van de relatieve uitstoot van 30% met de volgende maatregelen:
• Door het toepassen van ledverlichting een besparing aan elektraverbruik realiseren. Ten doel wordt gesteld om 7.215 kWh verbruik te reduceren. Dat betreft een besparing van 35% op het totale elektraverbruik.
• Door het overstappen naar groene stroom met GVO’s de CO₂-uitstoot naar aanleiding van elektraverbruik met minsten 72%1 verbeteren.
• Aankopen van groen label auto’s/ bussen om brandstofverbruik te verbeteren. Doel is om relatief 5% brandstofverbruik te reduceren.
• Monitoring brandstofverbruik gaan opzetten. Door het verkrijgen van inzicht moet eveneens een brandstofreductie mogelijk zijn. Deze doelstellingen wordt SMART gemaakt zodra er inzicht is.

Recent is de eerste stap gezet en is een grote reductie gerealiseerd door alle tl-verlichting te vervangen door ledverlichting. Voorts zijn we momenteel ons wagenpark aan het moderniseren. Onze Renault Twizy is 100% elektrisch en er worden alleen bedrijfsauto’s uit energieklasse A+B aangeschaft. Ook zijn er programma’s voor zuinig rijden en beperking van hinder in de vorm van lawaai, itstoot en trillingen. Daarnaast zijn we van energieleverancier gewisseld en overgestapt naar groene stroom van Vandebron. De stroom die wij thans betrekken is afkomstig van de bio-energiecentrale van Houtindustrie Schijndel (HIS). Een Schijndels bedrijf waarmee we tevens blijk geven van lokale samenwerking. HIS levert 100% groene stroom met Garanties van Oorsprong (GVO’s). De GVO’s komen tot uiting op het stroometiket. In dit stroometiket worden de percentages weergegeven van onze groene stroom alsmede de herkomst van onze energie.

MILON geeft milieuadvies en voert bodemonderzoek uit. Door klanten goed te adviseren en instrueren kunnen milieuprestaties verbeterd worden. In ieder geval streeft MILON op het gebied van afval (door afval te kunnen recyclen of nuttig toe te passen) verbeteringen na. Er is recentelijk een nieuwe afdeling binnen MILON opgericht genaamd ‘Bouwstoffenmanagement’, met als doel onderzoek te doen naar toepassingsmogelijkheden van (secundaire) bouwstoffen.

Hierbij is aandacht voor innovatie en nieuwe technieken zoals bijvoorbeeld digitale verwerking van gegevens en formulieren in het veld, gps-inmeten van partijen en percelen en toepassing van drones voor het optimale overzicht. Dit alles resulteert in sneller werken met beter gespecificeerde informatie voor de klant.
Een voorbeeld van MILON’s innovatieve en duurzame werkwijze is project Vliegkamp Valkenburg (gemeente Katwijk). Dit voormalige vliegveld (250 ha) moet herontwikkeld worden tot 4.500 woningen met veel natuur. De eerste taak is de sanering en het leeg opleveren van het terrein voor 31 december 2015. Als onderaannemer van Heijmans Wegen BV heeft MILON gekeken naar het hoogwaardig hergebruik van grondstoffen op de locatie tijdens de sanering van de bodem.
Deze taak is inmiddels met voldoening volbracht, resulterend in een positieve bijdrage aan de circulaire economie en in lijn met de ketencontrole voortvloeiend uit de CO₂ prestatieladder. Ook de 4de grondwatermonitoring 2015 voor ABdK is een voorbeeld van innoverende samenwerking: de flexibiliteit en wendbaarheid van MILON als hoofdaannemer gecombineerd met de hoogwetenschappelijke statistische interpretatie van de rapportages door Grontmij BV resulteerde in het volledig ontzorgen en groot enthousiasme bij de opdrachtgever, een duidelijk advies en bovendien afronding op tijd en binnen budget.

Proces

Alles in één keer goed doen. Dat is het motto bij MILON. Geen onnodige fouten maken en nadenken over wat de beste oplossing is, hoort bij deze stelregel. Op deze manier zullen processen goed verlopen en wordt een efficiënte en bovenal effectieve werkwijze gerealiseerd. Bij het voorkomen van fouten is het zaak om herhaling te voorkomen. Door te analyseren, te bespreken in de organisatie en corrigerende maatregelen te nemen, realiseren we een continu lerende en verbeterende organisatie.

Dit principe van alles in één keer goed doen, geldt zowel intern als extern richting klant, collega-bedrijven en toeleveranciers. MILON werkt met Project Management en één centraal aanspreekpunt (de accountmanager) voor de klant waardoor we optimaal kunnen inspelen op hun wensen. Deze werkwijze houdt in dat elke opdracht start met een startoverleg om de wens van de klant helder te krijgen. Het is MILON’s ervaring dat we alleen dan continu kunnen waarmaken wat er verwacht wordt en extra toegevoegde waarde kunnen leveren. Om vervolgens te weten of de klant tevreden is, evalueren we regelmatig tijdens en na afronding van de uitvoering van de werkzaamheden onze prestaties. Alleen dan kunnen we onze prestaties voor de klant verbeteren.
In één keer goed doen is tevens goed voor het milieu. Er wordt verspilling voorkomen, waardoor het milieu niet onnodig wordt belast.

Profit

MILON streeft winst na. Dit is noodzakelijk om te kunnen blijven investeren en de continuïteit van de onderneming te bewaken. Winst wordt daarbij niet louter financieel gezien. Ook betere milieuprestaties, een hogere klanttevredenheid, een efficiëntere organisatie, duurzaamheid en een hoge mate van medewerkerbetrokkenheid worden continu nagestreefd. Winst op deze gebieden nastreven is minstens zo belangrijk.

MILON investeert daarbij niet alleen in de eigen organisatie, maar ook in de medewerkers en de maatschappij. MILON levert bijvoorbeeld een bijdrage aan de lokale Brabantse economie door deel te nemen aan MOVUS. MOVUS staat voor Maatschappelijk Ondernemen Veghel, Uden en Schijndel én voor moveren, wat staat voor bewegen: gezamenlijk met een aantal andere deelnemende partijen wil MILON namelijk de regio op het vlak van MVO in beweging brengen. Hiertoe heeft MILON op 1 juli 2014 een intentieverklaring ondertekend.

Samen!

Om ultiem flexibel en klantgericht te zijn realiseert MILON de optimale werkwijze en communicatie middels het Project Managementteam en de toegewezen accountmanager met alle benodigde externe partijen, zoals: het laboratorium, de firma voor het mechanisch boren, onze MKB-ers uit de interne flexibele schil, maar bovenal met al onze gemotiveerde en hoogopgeleide medewerkers.

Dit beleid is opgesteld door de directie. Maar het beleid is er voor de organisatie én de medewerkers. Samen kunnen we hiermee de continuïteit van MILON waarborgen. MILON kan dan blijvend investeren in de medewerkers, het milieu en de maatschappij.

Meer weten over dit onderwerp?

Voor meer informatie over dit onderwerp is Robert van Heeswijk bereikbaar via robert@milon.nl of 073-547 72 53.