Skip to content

Milieu

De medewerkers van de afdeling milieu van MILON verzorgen het opstellen van vergunningaanvragen en de hierbij behorende documenten. Met de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) lijkt het aanvragen van een vergunning wellicht eenvoudiger. Door het samenvoegen van 26 afzonderlijke vergunningen en 1.600 formulieren tot één geheel wordt de voortgang echter afhankelijk van de ‘zwakste schakel’.

Om een snelle afhandeling te bereiken is een goede coördinatie en persoonlijke aandacht essentieel. Ook is het van groot belang om toekomstgericht naar de bedrijfsactiviteiten te kijken. Zo kan het zijn dat een aantal van de beoogde bedrijfsveranderingen niet vergunningplichtig, maar meldingplichtig zijn. Hierdoor krijgt de opdrachtgever in plaats van de Wabo te maken met het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim), ofwel het Activiteitenbesluit. Dit illustreert dat bij elke inrichting bekeken moet worden wat de te bewandelen weg is.

MILON heeft jarenlange ervaring op gebied van het opstellen van de omgevingsvergunning en de diverse onderdelen die daarbij worden samengevoegd tot een vergunbare aanvraag of melding.

MILON verzorgt het gehele vergunningtraject en de daarbij behorende onderbouwingen:

Geluid
Als geluidsinvloed van de activiteiten op de omgeving te verwachten zijn dient een akoestisch onderzoek te worden opgesteld. MILON coördineert deze onderzoeken en geeft deskundige ondersteuning.

Luchtkwaliteit
Luchtkwaliteit omvat meerdere zaken waaronder bijvoorbeeld fijnstof en de emissie van VOS (Vluchtige Organische Stoffen). MILON onderbouwt de gegevens en zorgt voor de coördinatie van specifieke onderzoeken die met modelberekeningen door externe gespecialiseerde bureaus worden uitgevoerd.[

Bodem
MILON voert alle soorten bodem- en verhardingonderzoeken in eigen beheer en conform de geldende normen en protocollen uit. Van verkennend-, oriënterend-, afperkend-, nader- en saneringsonderzoek tot aan het begeleiden en uitvoeren van saneringen. Ook waterbodemonderzoek, asbestonderzoek en partijkeuringen van bouwstoffen en grond zijn regelmatig terugkerende opdrachten.

Externe veiligheid
In voorkomende gevallen voert MILON een veiligheidsscan uit of schakelt een externe expert in om de externe veiligheid te beschrijven.

Geur
De milieueffecten van geur worden met verspreidingsmodellen berekend. MILON stelt daarvoor de basisgegevens op die door een gespecialiseerd bureau worden uitgewerkt in een rapport met geurcontouren.

Energie
Het onderdeel energie is bij alle milieuvergunningen aan de orde. MILON beschrijft het energiegebruik en beschrijft aan de hand van de branchehandleiding de specifieke gegevens voor uw bedrijf in de vergunningaanvraag.

Afvalstoffen
MILON heeft uitgebreide expertise in activiteiten met afvalstoffen. Bij de opzet van vergunningaanvragen en voor de werkwijze van activiteiten met afvalstoffen gelden specifieke voorschriften. MILON selecteert de optimale omvang en werkwijze binnen de wettelijke voorschriften inzake afvalstoffen, de bewerking en verwerking daarvan en neemt deze op in de vergunningaanvraag.

Water
Wanneer verontreinigd water ontstaat tijdens activiteiten of processen in een inrichting is een watervergunning vereist om dit water op de juiste wijze te kunnen afvoeren. MILON verzorgt hiervoor de complete  vergunningaanvraag en combineert deze met andere delen van de omgevingsvergunning.

Stikstofdepositie
Onder andere voertuigbewegingen kunnen emissies van stikstofoxiden (NOx) veroorzaken. Deze stikstof slaat vervolgens neer op het aardoppervlak (depositie) en leidt tot verzuring of vermesting. Een verandering in depositie als gevolg van het wijzigen van de bedrijfsvoering kan dus gevolgen hebben voor de omvang van de stikstofdepositie in de omgeving. Met name in Natura 2000-gebieden kan een toename van stikstofdepositie conflicteren met de doelstellingen van instandhouding. Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning moet daarom worden aangetoond dat de stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied en/of Beschermd natuurmonument als gevolg van de activiteiten binnen een inrichting <0,051 mol N/ha/jaar is. Wanneer dit niet het geval is moet een worden aangevraagd. MILON kan u helpen met een dergelijk onderzoek als ook de aanvraag van de Natuurbeschermingswetvergunning.

NRB 2012 (Nederlandse Richtlijn Bodembescherming)
De NRB schrijft voor welke combinaties van voorzieningen en maatregelen leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico bij een bodembedreigende activiteit binnen een inrichting. Een verwaarloosbaar bodemrisico is een situatie waarbij door een combinatie van voorzieningen en maatregelen het ontstaan of de toename van verontreiniging van de bodem gemeten tussen nul- en eindsituatieonderzoek zo veel mogelijk wordt voorkomen en waarbij herstel van de bodem redelijkerwijs mogelijk is. Voorbeelden van voorzieningen zijn een vloeistofdichte vloer en een lekbak. Een voorbeeld van een maatregel is een milieuzorgsysteem. MILON kan door het inventariseren van de bodembedreigende activiteiten en de eventueel aanwezige voorzieningen en maatregelen een NRB-analyse uitvoeren waaruit blijkt dat een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gecreëerd.

Acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V beleid)
De wijze waarop de acceptatie van afvalstoffen plaatsvindt, wordt vastgelegd in het acceptatiebeleid. Dit beleid begint bij het eerste contact met een klant en eindigt bij de feitelijke acceptatie. In deze procedure wordt beoordeeld of het financieel, procestechnisch en logistiek mogelijk is het aangeboden afval te ontvangen en het vervolgens op te slaan, te be- en verwerken en of dit op grond van de vergunning is toegestaan. Het acceptatie – en verwerkingsbeleid ziet toe op alle afvalstoffen die een bedrijf accepteert, opslaat, bewerkt, verwerkt en/of vernietigt. Dit kunnen afvalstoffen afkomstig van derden zijn, maar ook afvalstoffen die bij de eigen bedrijfsvoering vrijkomen en vervolgens worden be-/verwerkt of gezamenlijk met andere afvalstoffen worden afgevoerd. MILON heeft ruime ervaring met het opstellen van acceptatie- en verwerkingsbeleid. Samen met haar opdrachtgevers zorgt zij voor werkbaar beleid dat voldoet aan de eisen van het bevoegd gezag.[

Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)
De administratieve organisatie (AO) en maatregelen van interne controle (IC) zijn van groot belang om een efficiënt en effectief verlopend bedrijfsproces te garanderen. Het AO/IC dient een waarborg te zijn voor betrouwbare informatie voor de inrichting zelf en derden (vergunningverleners en toezichthouders). De AO/IC hangt nauw samen met het acceptatie- en verwerkingsbeleid. MILON geeft u deskundige ondersteuning bij het opzetten van een dergelijk organisatie- en controlesysteem.

Totaal
Al deze facetten worden samen met de onderbouwing van activiteiten samengevat in een digitale vergunningaanvraag bij het bevoegd gezag. Hierbij zijn een goede verstandhouding en persoonlijk contact van groot belang. MILON staat hiervoor garant.

Meer weten over dit onderwerp?

Voor meer informatie over dit onderwerp is Norma van den Wijngaard bereikbaar via norma@milon.nl of 073-547 72 53.