Skip to content

Wat hebt u te melden?

Sinds 1 januari 2005 gelden landelijke regels voor het beheer van afvalstoffen, namelijk het Besluit melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Dit houdt in dat u uw afvalstoffen registreert en meldt in het centrale meldsysteem bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). Als uw bedrijf een rol speelt in de keten van transport en verwerking van afvalstoffen dan heeft u te maken met de meld- en registratieregels uit het Besluit.

Uw bedrijf moet dan een afvalstoffenregistratie bijhouden als u zich van afvalstoffen ontdoet of als u afvalstoffen transporteert of be- of verwerkt. Maar ook als u in afvalstoffen handelt of hiertoe bemiddelt.

Dergelijke registratievoorschriften zijn tevens opgenomen in een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijf dat zich bezighoudt met afvalstoffen. Wellicht wordt uw bedrijf aangemerkt als meldingsplichtig bedrijf.

MILON kan u daarin bijstaan. Wij geven u inzage in de rollen die u vervult in de afvalketen, de bijbehorende verplichtingen, wat deze verplichtingen praktisch voor u betekenen en hoe u invulling geeft aan de meld- en registratie-eisen.

Het is daarbij van belang om eerst vast te stellen welke activiteiten u uitvoert binnen de afval- en bouwstoffenketen en welke rol u daarbinnen vervult. Aan de hand hiervan worden de voor u geldende verplichtingen vastgesteld. In het besluit melden en registreren worden de volgende rollen onderscheiden: ontdoener, vervoerder, inzamelaar, ontvanger, handelaar en bemiddelaar waarbij het mogelijk is dat u meerdere rollen vervult.

Naast een dergelijke inventarisatie kunnen wij u ook adviseren over hoe u een goede afvalstoffenadministratie op kunt zetten op basis waarvan u voldoet aan uw vergunningsverplichtingen maar ook aan de verplichtingen uit het Besluit. Tevens zijn wij een goede gesprekspartner als u in overleg gaat met een leverancier van weegbrug- en meld- en registratiesoftware.

Wist u bijvoorbeeld dat als particulieren zelf hun afvalstoffen komen brengen, er geen afvalstroomnummer en melding nodig is maar dat u volgens uw milieuvergunning wel een registratie dient bij te houden van het ontvangen “particuliere” afval?
Of dat er voor bedrijfsafvalstoffen in een hoeveelheid van niet meer dan 50 kilogram per afgifte geen meldingsplicht bestaat. Dat scheelt veel administratieve druk.

Hieronder een korte indruk van de werkzaamheden die wij voor u kunnen uitvoeren:[list type=”check”]

  • Vooronderzoek, locatiebezoek en overleg LMA
  • Advies- en informatienotitie
  • Uitleg over meld- en registratieverplichtingen
  • Bijstaan bij het indienen van een eerste melding
  • Bijstaan bij het doorvoeren van eventuele wijzigingen op de eerste melding
[/list] Heeft u vragen over dit onderwerp? Koen van Ham staat u graag te woord via 073-547 72 53 of koen@milon.nl.