Skip to content

MILON begeleidt grondsanering calamiteit Tilburg

Op een locatie aan de westzijde van Tilburg is medio augustus 2012 een lekkage ontstaan aan een mobiele hoogwerker. Deze lekkage is direct op de locatie gerepareerd maar had wel als gevolg dat er ter plaatse een olieverontreiniging is ontstaan. De locatie betreft een groenstrook (gras) en een voetpad en is gelegen in een woonwijk. Bij de verontreiniging is sprake van een nieuw geval van ernstige bodemsanering welke dient te worden gesaneerd in het kader van de zorgplicht.

Allereerst heeft MILON een inventariserend onderzoek uitgevoerd om de ernst en omvang van de verontreiniging te bepalen. Op basis van dit onderzoek is geconcludeerd dat er sprake is van een ernstige grondverontreiniging met minerale olie. De verontreiniging is analytisch en zintuiglijk ter plaatse van de groenstrook tot een diepte van 0-0,25 meter minus maaiveld aangetroffen. De totale oppervlakte van de saneringslocatie is geschat op 27 m2.

Ten behoeve van de sanering is vooraf door MILON een plan van aanpak opgesteld en voorgelegd aan de opdrachtgever en het bevoegd gezag. Na goedkeuring is de milieukundige begeleiding overeenkomstig BRL SIKB 6000 uitgevoerd door een Kwalibo-erkend en gecertificeerd medewerker van MILON.

Er is uitgegaan van een multifunctionele sanering waarbij de verontreinigde grond volledig is verwijderd en afgevoerd. Na de ontgravingswerkzaamheden zijn de putwanden en putbodem bemonsterd en gecontroleerd om te bepalen of de saneringsdoelstelling is gehaald. De controlemonsters zijn ter analyse aangeboden aan een erkend laboratorium. Uit de toetsing van de controlemonsters van de ontgraving bleek dat alle concentratieniveaus lager dan de achtergrondwaarde zijn. Ter aanvulling van de put is schoon zand met bijbehorend certificaat aangevoerd. Hiermee is voldaan aan de saneringsdoelstelling.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Erik Waltjé via erik@milon.nl of 073-5477253.