Skip to content

Vooronderzoek voor 304 percelen

Dienst Landelijk Gebied (DLG)
De DLG is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). DLG werkt voornamelijk in opdracht van provincies en ministeries. Daarnaast heeft DLG de ministeries van Infrastructuur en Milieu, natuurbeschermingsorganisaties, gemeenten, waterschappen en bedrijven als NS, Schiphol en waterwinbedrijven als opdrachtgevers. Voor de opdrachtgevers is DLG (beleids-)adviseur, bedenker en uitvoerder van de herinrichting van het landelijk gebied. Een eerste stap bij het realiseren van het overheidsbeleid is het verwerven van (voornamelijk landbouw-)grond dat zich binnen de daartoe aangewezen aankoopgebieden bevindt. Nadat de gronden zijn verworven, worden deze uiteindelijk doorverkocht/doorgeleverd aan terreinbeherende instanties, overheden en particulieren.

De Hilver
Ten Zuidoosten van Tilburg ligt De Hilver, een bijzonder gebied dat de afgelopen jaren flinke veranderingen heeft doorgemaakt. In 1996 is een landinrichtingsplan vastgesteld om de natuur, landbouw en recreatie in dit gebied meer kansen te geven. In 2009 is gestart met de uitvoering. Natuur In totaal wordt zo’n 889 hectare grond aangekocht voor het realiseren van de Ecologische Hoofd Structuur. De EHS wordt ook wel de ruggengraat van de Nederlandse natuur genoemd. Het is een netwerk van aaneengesloten gebieden waar de natuur in feite voorrang krijgt. Deze beschermde gebieden worden met elkaar verbonden waardoor planten en dieren zich vrij kunnen verplaatsen door Nederland.

Landbouw
– Het landinrichtingsplan wil de gronden van de agrariërs concentreren rondom hun bedrijfsgebouwen. Deze gronden worden huiskavels genoemd. De bestaande huiskavels worden zo veel mogelijk vergroot. De resterende gronden worden samengevoegd op een zo kort mogelijke afstand van de bedrijfsgebouwen. Alle kavels die toebedeeld worden moeten van vergelijkbare kwaliteit zijn als de gronden die zijn ingebracht.
– De agrarische ontsluiting wordt aangepast aan de hernieuwde verkaveling. Denk hierbij aan het dempen van slootjes, verplaatsen van hekken of aanleggen van nieuwe toegangswegen.
– De waterhuishouding zal worden verbeterd, zodat de grondwaterstanden in het gebied voor de agrarische bedrijfsvoering optimaal mogelijk worden, zonder daarbij schade te veroorzaken aan de aanwezige natuur.

Recreatie
De recreatieve mogelijkheden rondom de dorpskernen en recreatieve centra worden vergroot waarbij rekening gehouden wordt met de kwetsbare natuurgebieden. Denk hierbij aan meer mogelijkheden op het gebied van wandelen, fietsen, paardrijden en sportvissen.

Bron: DLG

Vooronderzoek
Voorafgaand aan de verwerving van grond moet vooronderzoek worden uitgevoerd conform de NEN 5725. Dit onderzoek dient uitgevoerd te worden door een daartoe specifiek gekwalificeerd en onafhankelijk onderzoeksbureau. In opdracht van Dienst Landelijk Gebied te Tilburg heeft MILON bv voor 304 percelen binnen de gemeenten Hilvarenbeek, Oirschot en Oisterwijk een vooronderzoek uitgevoerd conform de NEN 5725. Het doel van het vooronderzoek is om na te gaan of op een bepaald perceel mogelijk sprake kan zijn van bodemverontreiniging (verdachte locatie). Als uit de verkregen informatie blijkt dat er sprake is van een bodembedreigende activiteit of potentieel verontreinigde locatie (bijvoorbeeld een puinverharding of een gedempte sloot), wordt het benodigde vervolgonderzoek ingezet. Dit bestaat uit een verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 en indien nodig uit een nader onderzoek en incidenteel uit een saneringsonderzoek alsmede een saneringsplan.