Skip to content

Hout analyses door MILAB

Inmiddels is MILAB bekend als onderzoekslaboratorium voor het uitvoeren van civieltechnisch onderzoek in het kader van CE-markering, productiecontrole of product- ontwikkeling van (bouw)grondstoffen.
Minder bekend is haar expertise van fysisch onderzoek op houtige biomassa.

Houtige biomassa wordt geproduceerd uit resthout en vers hout vanuit een grote diversiteit aan bronnen.
De houtige biomassa wordt in specifieke vorm en samenstelling geproduceerd, bepaalt door de eigenschappen die het moet hebben in de toepassing. De 2 grootste toepassingen zijn: stoffelijk hergebruik in plaatmateriaal en brandstof voor energieopwekking.

In beide markten is de kwaliteit vaak bepalend voor de waarde die de biomassa heeft. Dit heeft onder andere te maken met de strenge normen die samenhangen met de te produceren spaanplaatproducten of de omstandigheden waaronder de verbrandingsinstallatie efficiënt kan functioneren. Het is daarom van belang de kwaliteit goed te monitoren en vast te leggen. Dit maakt eventuele discussie over kwaliteit en gekoppelde prijs transparant en feitelijk.

MILAB kan in nauwe samenspraak met de klant, biomassa producent en/of gebruiker van de biomassa, een belangrijke rol spelen in het monitoren van de kwaliteit van de biomassa.
Zo verzorgen we inmiddels enige tijd de kwaliteitsbewaking voor een recyclingbedrijf dat biomassa produceert ten behoeve van stoffelijke recycling in nieuwe spaanplaat. In deze rol wordt de kwaliteit van de biomassa dagelijks vastgelegd en getoetst aan specificaties die onderdeel uitmaken van het leveringscontract met de eindverwerker: de spaanplaatfabriek.

Ook hier betreft het parameters die de prijs van de biomassa mede beïnvloeden, zoals: fractie-afmeting, fractieverdeling, vocht, dichtheid, asrest, percentage diverse verontreinigen (niet-zijnde hout), percentage diverse houtsoorten, percentage fijne fractie en b.v. steenachtige materialen.

Analyseresultaten worden aan de klant ter beschikking gesteld in de vorm van een overzichtelijke toetsingstabel. Deze toetsingstabel is aan het begin van de opdracht in samenspraak met de klant gevuld met parameters en normen van de kwaliteitsspecificatie uit het leveringscontract. De toetsingstabel geeft heldere informatie en conclusies ten aanzien van het kwaliteitsniveau van de geproduceerde biomassa in relatie tot de vastgestelde specificatie.

Indien uit de analyse blijkt dat het product niet voldoet aan kwaliteitsspecificatie wordt de klant hier binnen een dag over geïnformeerd. MILAB kan op basis van vastgestelde scores op parameters de geproduceerde biomassa classificeren en zal met de klant in overleg treden om de kwaliteit daar waar mogelijk – binnen de technische specificatie van de verwerker – te optimaliseren. Afhankelijk van de (commerciële) afspraken die de klant heeft, kan de kwaliteitsmonitoring interessante financiële voordelen opleveren of discussies goed gefundeerd laten verlopen.