Skip to content

MILON maakt bestemmingsplan voor autobedrijf te Waalre

Ten behoeve van het mogelijk maken van een autobedrijf net buiten Waalre heeft MILON een bestemmingsplan opgesteld waarmee het mogelijk is om het betreffende pand en de gronden van bestemming te wijzigen. Momenteel is het pand bestemd ten behoeve van een tuincentrum. Dit tuincentrum is echter nooit in gebruik genomen en kan nu met een redelijk eenvoudige verbouwing worden aangepast tot een autobedrijf met bedrijfsruimten.

Het bestemmingsplan omvat dus zowel de herbestemming tot autobedrijf alsmede het scheppen van een kader waarbinnen de bebouwing kan worden vergroot.

Autobedrijf Dereumaux zal vanuit haar nieuwe vestiging zowel nieuwe als gebruikte (bedrijfs)auto’s verkopen en zorgen voor onderhoud en reparaties. Tevens verkoopt zij auto-accessoires. Het grootste deel van de bebouwing wordt in gebruik genomen door een showroom en een werkplaats. De overige oppervlakte wordt met name gebruikt als kantine, wasplaats, magazijn, pakruimte, sanitair en ruimtes voor o.a. roetmetingen en de oliecompressor.

Om deze herbestemming mogelijk te maken, is nauw overleg gevoerd met de gemeente Waalre en de provincie Noord-Brabant. Deze laatste bewaakt met name de kwaliteit en landschappelijke inpassing van het buitengebied waarin het autobedrijf gelegen zal zijn. Om tegemoet te komen aan de betreffende eisen is vastgelegd waar bedrijfsactiviteiten en bedrijfsgebouwen mogen worden gerealiseerd en waar een groene inpassing noodzakelijk is. Door een passende planologische oplossing, is hieraan tegemoet gekomen.

Tevens zijn alle milieuaspecten afgekaart. Een belangrijk punt was de mogelijke geluidbelasting op de omgeving. Met behulp van een geluidonderzoek, gecoördineerd door MILON, is vastgesteld dat dit geen probleem oplevert. Een slimme en efficiënte indeling van het terrein zorgt voor de puntjes op de i. Het ontwerpbestemmingsplan is gereed en door MILON in procedure gebracht.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Koen van Ham via koen@milon.nl of 073-5477253.