Skip to content

Heeft uw bedrijf een Natuurbeschermingswet vergunning nodig?

Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State van 7 september 2011 moet voor alle bedrijfsactiviteiten (agrarisch en industrieel) de stikstofdepositie inzichtelijk gemaakt worden. Als deze te hoog is dient een Natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd te worden.

Dit geldt zowel voor milieuvergunningsplichtige en meldingsplichtige bedrijven welke een nieuwe vergunning of melding aanvragen als voor bedrijven welke al een vergunning hebben.

Voorbeelden van industriële activiteiten met (de grootste) stikstofbronnen zijn o.a.:
– Transport (vrachtwagens en personenwagens);
– Logistiek materieel binnen de inrichting (dieselheftrucks, shovels, kranen, etcetera);
– Branche afhankelijk materieel (motorisch aangedreven knipscharen, puinbrekers, shredders, etcetera);
– Verwarmings- en stookinstallaties.

MILON kan het stikstofdepositieonderzoek laten uitvoeren, coördineren en controleren en indien nodig de Natuurbeschermingswetvergunning voor u aanvragen.
In het stikstofdepositierapport wordt een beschrijving gegeven van de stikstofbronnen als gevolg van de activiteiten binnen de inrichting. De gegevens die ten minste in de rapportage moeten worden opgenomen zijn:
– Locatie van de bron (rijksdriehoekcoordinaten);
– Emissie in kg/jaar c.q. kg/s;
– Bedrijfstijden van de bron;
– Afgassnelheid en afgasdebiet;
– Afgastemperatuur;
– Binnen- en buitendiameter van de bron.
De stikstofemissie en -immissie berekend met rekenprogramma’s. Met deze rekenprogramma’s wordt ook de stikstofdepositie berekend. Voor stikstofdepositieberekeningen zijn dezelfde basisgegevens nodig. Derhalve is het een eenvoudige handeling om ook stikstofdeposities te berekenen en deze te beschouwen in de luchtkwaliteitsrapportage.

Bij de aanvraag om een Omgevingsvergunning dient aangetoond te worden dat de stikstof-depositie op een Natura2000-gebied (of N-gevoelig habitattype in een Natura-2000 gebied) en/of Beschermd Natuurmonument als gevolg van de activiteiten binnen een inrichting <0,051 mol N/ha/jaar is. Indien dit niet het geval is zal een Natuurbeschermingswet-vergunning aangevraagd dienen te worden.