Skip to content

Voorzet voor woningbouw

Onlangs heeft MILON een gedetailleerd uitgewerkt principeverzoek ingediend bij gemeente Meierijstad. De “nieuwe” gemeente die is ontstaan na fusie van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode.
Het verzoek had betrekking op een mooi woningbouwplan aan de rand van de bebouwde kom en tegen het buitengebied aan. Een inbreidingslocatie die door de ligging aan het groene buitengebied een zorgvuldige afweging behoeft.

De afweging was met name gericht op de beleidsmatige kant van de woningbouwmogelijkheden in de gemeente en dan vooral op de betreffende locatie grenzend aan het buitengebied. Om de woningbouw af te stemmen op de behoefte in de gemeente hebben we een lokale makelaar geraadpleegd voor advies. Tevens hebben een architect en verkeerskundige de verkaveling en infrastructuur onder de loep genomen. En, minstens zo belangrijk, heeft onze landschapsdeskundige een voorstel voor landschappelijke inpassing uitgewerkt. Al deze aspecten hebben geleid tot een principeverzoek waarin zeer goed inzichtelijk is gemaakt dat woningbouw op de locatie een mooie kans is om invulling te geven aan belangrijke maatschappelijke, beleidsmatige en landschappelijke eisen en uitgangspunten.
We hebben dan ook veel vertrouwen in een positieve reactie van de gemeente. Wordt vervolgd…