Skip to content

Belangrijk deel BoToVa in werking voor kwaliteitsbeoordeling van grond, bagger en grondwater

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in samenwerking met Rijkswaterstaat, SIKB, Informatiehuis Water (IHW) en diverse marktpartijen intensief samengewerkt aan de bouw en het testen van de webservice van BoToVa.

De Bodem Toets en Validatieservice is het nieuwe instrument dat de toetsingsregels uit de bodemwetgeving vanuit het Rijk op digitale wijze toegankelijk maakt voor applicaties van gebruikers die de toetsing aan bodemnormen uitvoeren en heeft als doel te zorgen voor meer kwaliteit in het toetsen aan bodemnormen.

rijkswaterstaat_logo

De BoToVa-service is een webservice waarmee gebruik kan worden gemaakt van een centrale ‘rekenmachine’ voor de beoordeling van de kwaliteit van (water)bodem en het beoordelen van de toepassingsmogelijkheden van grond, bagger en bouwstoffen. Op vrijdag 1 november 2013 is fase 1 van deze service in gebruik genomen.

Fase 1 heeft betrekking op de kwaliteitsoordelen volgens de circulaire bodemsanering en de beoordelingen van de algemene generieke toepassing van grond en baggerspecie op de landbodem en in een oppervlaktewaterlichaam volgens het Besluit bodemkwaliteit.

De oplevering van deze eerste fase van de BoToVa-service betekent tevens dat het eerdere advies aan bevoegde gezagen, om praktisch om te gaan met de wijze van toetsen aan normering voor water- en met name landbodem zoals van kracht na 1 juli 2013, vanaf dit moment niet meer gegeven wordt voor de toetsingen T1, T2, T3, T4 en T12 voor grond en bagger en T13 voor grondwater.

BoToVa-statistieken-november-MILON

De wijze van toetsen aan normering voor land- en waterbodem, met uitzondering van bouwstoffen, zoals deze tot 1 juli 2013 van kracht was voor de overige toetsen, zal conform eerdere berichtgeving worden geaccepteerd tot het moment van vrijgave van deze toetsen in de BoToVa en ontsluiting naar het werkveld. Het betreft hier de toetsing aan de emissie(toets)waarden voor Grootschalige bodemtoepassingen en het verspreiden van baggerspecie.

Vanuit Rijkswaterstaat, Informatiehuis Water, SIKB en betrokken marktpartijen wordt al het mogelijke gedaan om de beoogde oplevering van de andere onderdelen van BoToVa zo spoedig mogelijk te behalen. Voor de vervolgfasen (GBT-Emissie, Verspreiding/msPAF, Bouwstoffen, Reinigbaarheid) wordt momenteel een aangepaste releaseplanning uitgewerkt. De definitieve planning voor de vervolgfasen en meer informatie over de stand van zaken rondom de BoToVa is te vinden op www.botova-service.nl.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Rob Engelen staat u graag te woord via 073-547 72 53 of per e-mail via rob@milon.nl.

Bronnen: BoToVa-service, Rijkswaterstaat Leefomgeving, Bodemnieuws.nl