Skip to content

Watertoets

Bij de voorbereiding op ruimtelijke plannen moet rekening worden gehouden met de effecten van het plan op de waterhuishouding: de watertoets. Dit betreft het hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten zoals veiligheid, wateroverlast, waterkwaliteit en verdroging. Zowel het waterschap als de gemeente dienen te worden betrokken bij de voorbereiding op het plan.

Bij het opstellen van een watertoets worden door MILON de verschillende aandachtsgebieden overzien en gecombineerd. Deze aandachtsvelden variëren van geohydrologie, bodemgesteldheid tot hydrologisch neutraal bouwen. Het uitgangspunt bij deze watertoets is een toename van de verharde oppervlakte, waarbij MILON middels een eenvoudig plan, een verantwoorde oplossingsrichting initieert met als uitgangspunt dat water wordt terug gegeven aan de natuur/bodem.

De stappen die doorlopen worden, omvatten onder andere het inventariseren van de huidige situatie en de voorgenomen ontwikkelingen op de locatie, alsmede overleggen met het bevoegd gezag en de waterbeheerder om de (geo)hydrologische inrichtingscriteria en gebiedspecifieke randvoorwaarden inzichtelijk te maken. Hierna wordt in overleg met alle betrokken partijen een oplossingsrichting uitgewerkt die voor alle partijen acceptabel is.