Skip to content

Ons werkveld: Chemie-Pack Moerdijk

Chemie-Pack was een van oorsprong Nederlands bedrijf dat zich bezig hield met het mengen en verpakken van chemicaliën. Als gevolg van de brand bij de Moerdijkse vestiging van dit bedrijf, op 5 januari 2011, zijn chemicaliën en bluswater verspreid geraakt over het terrein en in de omgeving, en in de grond en het grondwater terecht gekomen.

Op 10 juli 2015 heeft Provincie Noord-Brabant opdracht gegeven aan de combinatie Heijmans Wegen en BioSoil om de ondergrond van het terrein te saneren. Vanwege onze samenwerking met Heijmans heeft MILON hierbij de taak gekregen om honderden boringen en peilbuizen te plaatsen en analyseren alsmede inzicht te geven in de lokale bodemopbouw.

Saneringsprogramma – stand van zaken
In maart 2012 is een beheerssysteem in bedrijf genomen om verontreinigd grondwater te onttrekken en daarmee verdere verspreiding van verontreinigd grondwater naar het oppervlaktewater en het nog schone omliggende grondwater te voorkomen. Na uitgebreid specialistisch bodem- en chemisch onderzoek is in 2013 een saneringsprogramma opgesteld. In het saneringsprogramma zijn de doelstellingen en het kader voor de bodemsanering opgenomen.

Sanering bovengrond
In de periode mei-september 2014 is de bovengrond (grond boven grondwaterstand) in het gebied gecontroleerd en daar waar nodig gesaneerd. De vloeren, fundering en riolering zijn gesloopt en de verontreinigde grond is afgegraven. Hiermee werd voldaan aan het bereiken van een veilige leeflaag op het terrein en in het totale gebied, nadat dit bij omliggende bedrijven al eerder was gedaan. De laatste fase van de bodemsanering van het terrein van Chemie-Pack bestaat uit het veilig maken van de ondergrond.

Sanering ondergrond
Zoals hiervoor vermeld heeft de combinatie Heijmans-BioSoil opdracht gekregen voor de sanering van de ondergrond (grondwater en grond onder de grondwaterstand). Begin september is begonnen met de aanleg van een ondergrondsysteem. In april 2016 start de daadwerkelijke sanering. Daarna kan het perceel weer in gebruik genomen worden.

MILON is vereert dat het een essentiële bijdrage heeft kunnen leveren aan de oplossing van een probleem met nationale aandacht.