Skip to content

Uitwerkingsplan van bestemmingsplan

Onlangs heeft MILON een uitwerkingsplan opgesteld voor een woningbouwproject voor de bouw van een achttal woningen. Het betreffende uitwerkingsplan is een uitwerking van de bestemming ‘Wonen uit te werken’ uit het vigerende, grote (moeder)bestemmingsplan. Door een projectontwikkelaar is voor het betreffende perceel een woningbouwplan uitgewerkt waarna het bouwplan kon worden uitgewerkt in gedetailleerde bestemmingen en aanduidingen.

Het uitwerkingsplan mondde tevens uit in een verbeelding. De verbeelding heeft de rol van visualisering van de bestemmingen. Op de verbeelding hebben alle gronden binnen het plangebied een bestemming gekregen. Binnen een bestemming kunnen aanduidingen zijn aangegeven. Deze aanduidingen hebben slechts juridische betekenis indien, en voor zover, deze in de regels daaraan wordt gegeven. Na het doorlopen van de ter inzage legging, waarbij overigens geen zienswijzen zijn ingediend, is het plan vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en kan in een late stadium worden overgegaan tot het realiseren van de woningen.

In een uitwerkingsplan wordt een (deel van) het bestemmingsplan uitgewerkt. Dit kan alleen als in het bestemmingsplan de mogelijkheid is opgenomen om het plan uit te werken. Het uitwerken moet gebeuren binnen de voorwaarden die in het bestemmingsplan zijn opgenomen. Bij de uitwerking moeten de doelstellingen van de bestemmingen dusdanig worden uitgewerkt dat voldoende inzicht wordt geboden over de toekomstige ontwikkeling van de locatie. Een uitwerkingsplan bestaat uit een verbeelding (voorheen plankaart genoemd), regels en toelichting. Op de verbeelding worden de bestemmingen aangewezen. De regels bestaan uit bebouwing- en gebruiksregels. In de toelichting is de motivering voor het betreffende plan te vinden. Het plan is bindend voor burgers en gemeente. De gemeente betrekt belanghebbenden bij de totstandkoming van een uitwerkingsplan door het ontwerp zes weken ter inzage te leggen en de gelegenheid te bieden, zienswijzen in te dienen.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Koen van Ham staat u graag te woord via 073-547 72 53 of per e-mail via koen@milon.nl.