Skip to content
stikstofregistratiesysteem milon

Invoer Stikstofregistratiesysteem

Vanaf dinsdag 24 maart kan een natuurvergunning worden aangevraagd op basis van het stikstofregistratiesysteem. Dit geldt in eerste instantie voor de woningbouw en een beperkt aantal grote infraprojecten.

Hoe werkt het stikstofregistratiesysteem?

Het stikstofregistratiesysteem helpt het bevoegd gezag, bijvoorbeeld de provincie, bij de vergunningverlening. Voorwaarde voor het systeem is dat er eerst stikstofruimte wordt gecreëerd door maatregelen die de stikstofneerslag verminderen. De verlaging overdag van de maximumsnelheid op autosnelwegen naar 100 km/uur is de maatregel die het snelst stikstofruimte gaat opleveren. Vervolgens kan een deel van die ruimte (maximaal 70%) worden besteed aan economische ontwikkelingen. De overige 30% valt toe aan de reductie van stikstof en daarmee aan natuur. Het registratiesysteem zorgt er voor dat voor ieder Natura 2000- gebied in beeld komt welke beschikbare depositieruimte verdeeld kan worden bij de vergunningverlening, in eerste instantie voor woningbouw en een beperkt aantal grote wegenprojecten.

Waarom is het stikstofregistratiesysteem alleen bedoeld voor woningbouw en infrastructuur?

In deze sectoren is de nood hoog. In de woningbouw staan nu het meest acuut banen op de tocht en dreigen bedrijven failliet te gaan. De woningbouwsector en een aantal infrastructurele projecten krijgen daarom als eerste de vrijgekomen ruimte toebedeeld om nieuwe projecten en activiteiten op te starten.

Twee routes

Ieder bouwproject dat zorgt voor stikstofneerslag op een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied heeft in beginsel een natuurvergunning nodig. Er zijn voor woningbouw twee mogelijkheden om op basis van het stikstofregistratiesysteem aan een natuurvergunning te komen. De eerste route loopt direct via de provincie. De beslistermijn voor een natuurvergunning is dan 13 weken, met een mogelijke verlenging van zeven weken. Een tweede route loopt via de gemeente. In dat geval maakt de aanvraag voor de natuurvergunning deel uit van de aanvraag voor de omgevingsvergunning. De gemeente moet vervolgens de natuurvergunning aanvragen bij de provincie die deze inhoudelijk beoordeelt. In het laatste geval geldt een beslistermijn van 26 weken, met een mogelijke verlenging van zes weken.

Andere mogelijkheden vergunningaanvraag

Naast de mogelijkheden die het registratiesysteem biedt, zijn er ook andere manieren om aan de benodigde stikstofruimte voor een natuurvergunning te komen. Goed om te weten is dat een (bouw-)project in sommige gevallen ook doorgang kan vinden zonder een natuurvergunning. Dit is het geval als er geen sprake is van significant negatieve stikstofeffecten van het project op Natura 2000- gebieden. Dit wordt beoordeeld in een zogenaamde ecologische toets. Aanvullend bieden aanpassingen binnen of buiten een project of locatie (intern en extern salderen) mogelijkheden om een vergunningaanvraag te onderbouwen. Een laatste mogelijkheid om een natuurvergunning te krijgen biedt de zogenaamde ADC-toets. Om die laatste toets succesvol te doorlopen moet er sprake zijn van het ontbreken van alternatieven, een dwingende reden van groot openbaar belang en moet de schade aan de natuur gecompenseerd worden.

Zie onderstaand een bruikbare visuele illustratie over het gebruik van het stikstofregistratiesysteem.

Advies over de nieuwe stikstofregels?

Heeft u behoefte aan advies over de gestelde eisen aan de toekenning van depositieruimte of een emissiereductieplan? Neem dan gerust contact op met contact op met onze expert Robert van Heeswijk van afdeling milieu via robert@milon.nl of via 073-5477253

 

Bronnen:
aanpakstikstof
woningmarktbeleid