Skip to content

Ondersteuning bij opleveren informatieverzoek ZZS en IPPC

Het actualiseren van IPPC vergunningen en het voldoen aan de informatieplicht over het vrijkomen van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zijn wettelijke verplichtingen. Bedrijven die hiervoor in aanmerking komen dienen hierom specifieke informatie bij de overheid op te leveren. Het opleveren van de informatie kan een complex proces zijn, waar MILON uw organisatie graag bij ondersteunt.

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. De Nederlandse overheid voert beleid om de risico’s van ZZS te minimaliseren, wat betekent dat we deze stoffen zoveel mogelijk uit de leefomgeving proberen te weren.

Het Nederlandse beleid voor ZZS is vastgelegd in het Activiteitenbesluit. Dit verplicht bedrijven hun lozingen en uitstoot van ZZS naar lucht, bodem en (afval)water te voorkomen. Als dat niet haalbaar is, dan moeten de emissies zoveel mogelijk worden beperkt. Dit staat bekend als de minimalisatieverplichting.

Vanuit de overheid zijn of worden brieven verstuurd waarin bedrijven wordt verzocht om informatie op te leveren over de aanwezigheid en het gebruik van ZZS, de emissie naar de lucht en/of de lozing van afvalwater naar afvalwater en de afgifte van ZZS via vrijkomende afvalstoffen.

IPPC/Bref  toets

IPPC-installaties zijn de grotere industriële bedrijven die onder de Richtlijn industriële emissies (2010/75/EU) vallen. Deze richtlijn geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De Richtlijn industriële emissies eist dat bedrijven de installatie pas in bedrijf nemen als ze een omgevingsvergunning hebben. Deze integrale vergunning moet voldoen aan de beste beschikbare technieken (BBT).

Het bevoegd gezag moet vergunningen van IPPC installaties actueel houden. In de regelgeving zijn daarvoor twee actualisatieverplichtingen opgenomen:

  • Actualisatieplicht binnen 4 jaar na publicatie BBT conclusie (artikel 5.10 lid 1 Bor)
  • Actualisatieplicht die regelmatig uitgevoerd moet worden (artikel 2.30 Wabo/ artikel 5.10 lid 2 Bor)

In augustus 2018 zijn de BBT conclusies van de BREF Afvalbehandeling gewijzigd. Dit betekent dat alle afvalverwerkende bedrijven een brief met het verzoek hebben gehad om de IPPC-tool in te vullen, zodat het bevoegd gezag kan nagaan of bestaande vergunning aangepast moet worden.

Ondersteuning op maat

Het opleveren van de verplichte informatie is tijdsintensief en wordt vanwege de grote hoeveelheid vaktermen door veel organisaties als complex ervaren. Onze milieu-experts hebben ruimschoots ervaring met ZZS en BREF-toetsen. Zij ondersteunen uw organisatie graag bij het inventariseren en rapporteren van de benodigde gegevens aan de overheid.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie?

Bent u geïnteresseerd geworden en wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met onze milieu-expert Robert van Heeswijk via robert@milon.nl of bel 073-5477253.