Skip to content

Spoedwet stikstof per 1 januari ingegaan

Op 1 januari 2020 is de Spoedwet aanpak stikstof ingegaan. De Spoedwet zorgt voor verdere maatregelen ter oplossing voor de stikstofcrisis en maakt nieuwe activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken weer mogelijk.

Vervallen vergunningplicht andere handelingen

Tot 1 januari 2020 was het verkrijgen van een vergunning vereist voor projecten en ‘andere handelingen’. Vanaf 1 januari vervalt de vergunningplicht voor andere handelingen. Het gaat daarbij om activiteiten met niet-significante effecten voor Natura 2000-gebieden. Daarmee sluit de vergunningplicht voortaan aan bij artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn.

Drempelwaarde

Een verandering ten opzichte van de PAS is de wijze waarop per ministeriële regeling of provinciale verordening een drempelwaarde kan worden opgenomen voor bepaalde categorieën  projecten.  Deze voorwaarden kunnen in ieder geval betrekking hebben op:

 • een drempelwaarde die een project niet mag overschrijden;
 • de manier waarop een project wordt gerealiseerd;
 • de ligging van de locatie van een project ten opzichte van een Natura 2000-gebied;
 • de onderzoeken naar de gevolgen van een project voor een Natura 2000-gebied die moeten worden uitgevoerd;
 • de maatregelen die voorafgaand aan of tijdens de realisatie van het project moeten worden getroffen om te voorkomen dat de natuurlijke kenmerken van een Natura 2000-gebied worden aangetast;
 • de melding van het voornemen om een project te realiseren, de termijn waarbinnen en de manier waarop de melding moet worden gedaan en welke gegevens daarbij moeten worden overgelegd.

De onderbouwing voor het invoeren van de drempelwaarde moet voldoen aan artikel 6 van de Habitatrichtlijn voordat deze in werking treedt.

Stikstofregistratiesysteem

De Spoedwet aanpak maakt het per ministeriële regeling mogelijk een stikstofregistratiesysteem in te stellen. In het stikstofregistratiesysteem wordt stikstofdepositieruimte opgenomen die ontstaat door daling van stikstofdepositie door aanvullende bronmaatregelen. De bronmaatregelen die op korte termijn genomen gaan worden zijn:

 • Het verlagen van de maximumsnelheid op snelwegen;
 • De vermindering van emissies uit de veehouderij door veevoermaatregelen;
 • Het verhogen van het subsidieplafond voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen.

De omvang van de depositieruimte wordt berekend met de AERIUS Calculator. Deze is afhankelijk van de vermindering van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden als gevolg van de maatregelen. Met de ontstane depositieruimte kan toestemming worden verleend voor nieuwe activiteiten. Maximaal 70% van de vermindering van stikstofdepositie wordt als depositieruimte in het stikstofregistratiesysteem opgenomen.

Het primaire doel van het stikstofregistratiesysteem is in eerste instantie om de woningbouw en infrastructuur op gang te krijgen. De betrokken hoeveelheid stikstof wordt vervolgens afgeboekt in het register, zodat deze niet meer voor andere projecten beschikbaar is.

Intern salderen

Wanneer er voor het realiseren van een nieuwe of bestaande activiteit stikstofemissie nodig is, kan dit soms binnen het project of op dezelfde locatie worden opgelost. Als een (agrarisch) bedrijf wordt aangepast dat er niet meer stikstofemissie nodig is, dan is er sprake van intern salderen.

Ten aanzien van intern salderen mag nu alleen nog maar rekening gehouden worden met de capaciteit die feitelijk is gerealiseerd bij het indienen van een nieuwe vergunningaanvraag.

Er zijn echter een aantal uitzonderingsgevallen, waarbij niet de feitelijke situatie maar de referentiesituatie als uitgangspunt gebruikt mag worden voor de nieuwe vergunningsaanvraag. Deze gevallen zijn als volgt:

 • op het moment van inwerkingtreding van dit artikel is het project nog niet volledig gerealiseerd. Er zijn wel aantoonbaar stappen gezet met het oog op volledige realisatie;
 • op het moment van inwerkingtreding van dit artikel is nog niet aangevangen met de realisatie van vergunde capaciteit, maar zijn daarvoor wel al aantoonbaar onomkeerbare significante investeringsverplichtingen aangegaan;
 • het project is noodzakelijk ten behoeve van de realisatie van de doelen in een Natura 2000-gebied;
 • de aanvraag ziet op het toepassen van een alternatieve verdergaande N-emissie reducerende techniek ter vervanging van de eerder verleende emissie reducerende techniek, die leidt tot een vermindering van de N-emissie, zonder uitbreiding van de capaciteit zoals opgenomen in de laatst verleende toestemming (deze uitzondering is nieuw);
 • het gaat om één of meer van de volgende projecten: energieprojecten van nationaal belang, wegen, vaarwegen, spoorwegen, luchtvaart, woningbouw, duurzame energieopwekking, militaire activiteiten of projecten in het kader van de nationale veiligheid.

Extern salderen

Wanneer er voor het realiseren van een nieuwe of bestaande activiteit stikstofemissie nodig is, kan dit niet altijd binnen het project of op de locatie worden opgelost. Er is dan een andere optie: extern salderen. Een bedrijf dat (deels) stopt kan stikstofactiviteit overdragen aan een ander.
Bij extern salderen is de situatie gelijk getrokken met intern salderen. Ook voor extern salderen moet als uitgangssituatie de feitelijk gerealiseerde capaciteit worden aangehouden op het moment van indienen van een nieuwe vergunningaanvraag.

Vragen over de Spoedwet en wat dit voor u betekent? Neem vrijblijvend contact op met Norma van den Wijngaard van afdeling milieu via norma@milon.nl of via 073-5477253

 

Bronnen:

Franca Damen
Rijksoverheid