Skip to content
Groen gebouw

Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Stikstofwet) gaat in op 1 juli 2021

Op 18 juni is het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering (hierna Bsn) in het Staatsblad gepubliceerd. Dit besluit en de al eerder gepubliceerde Wet stikstofreductie en natuurverbetering (hierna Wsn), ook wel de Stikstofwet genoemd, gaan in op 1 juli 2021.

De Stikstofwet geeft de opdracht voor een programma van maatregelen om stikstofreductie te bereiken en natuurverbetering mogelijk te maken. Tevens regelt de Stikstofwet de tussentijdse monitoring en indien nodig de bijsturing.

Resultaatsverplichtingen

In de Wsn zijn drie resultaatsverplichtingen opgenomen. In 2025 moet namelijk minimaal 40% van het areaal van de stikstofgevoelige natuur in beschermde Natura 2000-gebieden een gezond stikstofniveau hebben, in 2030 minimaal de helft en in 2035 minimaal 74%. De Wsn geeft de opdracht voor een programma van maatregelen om de beoogde reductie te bereiken. Daarnaast regelt de wet de tussentijdse monitoring en eventuele bijsturing.

Bouwvrijstelling

Voor de PAS melders en initiatiefnemers die onder het PAS vergunningsvrij waren is in de wet bepaald dat zij alsnog gelegaliseerd worden. De wet maakt een gedeeltelijke vrijstelling mogelijk van de natuurvergunningsplicht  voor activiteiten in de bouwsector. Het Bsn werkt de wet verder uit, waaronder de bouwvrijstelling. Deze vrijstelling geldt voor bouw-, aanleg- en sloopactiviteiten, waar tijdelijke emissies voorkomen. De vrijstelling geldt echter niet voor de gebruiksfase. Hier moeten ondernemers alsnog een natuurvergunning voor aanvragen.

Financiële ondersteuning overheid

Om de beoogde reductie te bereiken wordt door de Rijksoverheid in totaal bijna 5 miljard euro beschikbaar gesteld. Van deze 5 miljard zal tot 2030 bijna 3 miljard euro beschikbaar worden voor natuurherstel- en versterking en circa 2 miljard euro voor (bron-)maatregelen. De sectoren landbouw, bouw en Industrie, luchtvaart en binnenvaart dienen tot de beoogde reductie een bijdrage te leveren. Hierdoor kunnen ze rekenen op deze financiële ondersteuning.

Vragen?

Heeft u specifieke vragen over deze wet- en regelgeving dan kunt u contact opnemen met Norma van den Wijngaard van team milieu via norma@milon.nl of via 073-5477253.